Algemene Voorwaarden


Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van de producten op onze webshop te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en ' Soffys ' en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de webshop www.soffys-doopsuikers.be .

' Soffys ' heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de webshop www.soffysdoopsuikers.be te wijzigen.

' Soffys ' is eigendom van Verschueren Jonathan, Verpoest Sofie Garenstraat 1 8552 Moen België. Ondernemingsnummer BE 0607830209. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen u en 'Soffys'!

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt u deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door ' Soffys ' en bevestiging van deze aanvaarding via email. (Bank: ing, BIC:BBRUBEBB, IBAN rekeningnummer : BE42 3770 7305 2454). Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien ' Soffys 'de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. ' Soffys ' kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door ' Soffys ' aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. ' Soffys ' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze webshop tot uitputting van voorraad. ' Soffys 'doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.' Soffys ' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4. Betaling en betaalwijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan via overschrijving op onze rekening (Ing BE42 3770 7305 2454) Betaling kan enkel in euro.

4a. In geval van niet-betaling der factuur op de vervaldag zal van rechtswegen en zonder enige aanmaning een conventionele rente lopen aan 2 % per maand. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant. Bij elke verstuurde herinnering komt er een algemene kost bij van €10,00 en elke aangetekende brief komt een algemene kost bij van €25.00 te laste de klant.

4b. Niet, Laattijdige of onvolledige betaling op de vervaldag zonder ernstige reden zal onvermijdelijk leiden tot gerechtelijke invordering via een gerechtsdeurwaarder. Het schuldsaldo zal verhoogd worden met 15% met een minimum van €300 en een maximum van €1500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via 'Bpost' of 'Dpd' of 'Soffys' zelf. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten bedragen maximum €25.00 inclusief BTW. Afleveringen van door mij gemaakte doopsuikers naar volgende ziekenhuizen (Oudenaarde, Ronse, Kortrijk, Waregem) zijn volledig gratis. Vanaf € 150 per bestelling van zelfvullers of geschenken valt de leveringskost automatisch weg. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met 'Soffys'. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van de klant. De leveringstermijn bedraagt maximaal 7 werkdagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn. De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn bestelling af te halen 'Doorniksesteenweg 34 8580 Avelgem'.

6. Annuleren van de transactie

'Soffys' is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt 'Soffys' een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

7. Terugneming en terugbetaling (Herroepingrecht)

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten) , kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 3 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 3 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

8. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van 'Soffys' stemt u in met het verzamelen van en het gebruik door' Soffys' van bepaalde persoonlijke gegevens. De door u ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van 'Soffys'. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij 'Soffys' via email: soffys.doopsuikers@hotmail.com

9. Intellectuele eigendomsrechten

9a. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de namen, de tekens, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen begrepen in de website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan 'Soffys'.

9b. In het bijzonder is elke reproductie en elke publieke mededeling van de website verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van 'Soffys'.

9c. In het bijzonder zijn de namen, de tekens en de logo's op en de domeinnamen verbonden aan de website geregistreerde merken en is elke vorm van gebruik ervan verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van 'Soffys' en de rechthebbenden op deze namen, tekens en logo's.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven!!

Deze worden enkel door 'Soffys' gebruikt om uw bestelling te verwerken.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.